Съвети при избор на депозит

Свободните пари, макар и не много понякога, все пак трябва да бъдат управлявани по определен начин, за да не бъдат те загубени или ако е възможно да се увеличат. Неведнъж вече е ставало дума как може да се постигне това, поради което ще се обърне повече внимание на няколко основни момента при търсенето на депозит. Връщаме се отново към депозита, тъй като той продължава да е най-популярната форма на „инвестиране”. Макар и популярен, има особености, които трябва да се съобразят преди да се депозира сумата. МОИТЕ ПАРИ ще направи опит да предложи няколко практически съвета в тази посока.

Определете размерът на сумата
Всички банки определят лихвени проценти в зависимост от сумата и/или срока. Колкото е по-голяма е сумата, толкова е по-висока лихвата. За много големи суми (над 50000 лв./евро или 100000 лв./евро) банките принципно могат да предложат индивидуален, по-висок лихвен процент. Към това обаче трябва да се подхожда с внимание. При неблагоприятни събития за банката, фондът който гарантира депозитите в България няма да възстанови сумата. Причината за това е именно, че лихвата е договорена индивидуално и не е стандартна лихва от лихвения бюлетин на банката.

Установете целта на депозита
Важно да се уточни, защо ще се депозира сумата – за да се получава текущ доход под формата на лихва, дали лихвата ще бъде получена веднага при откриването на депозита или просто, за да се натрупва. В зависимост от това има различни възможности. Такива са депозитите с ежемесечно олихвяване, с авансово изплащане на лихвата или рентен депозит.

Ако целта е да се получава месечен доход, то най-подходящият е с ежемесечно олихвяване на сумата и възможност за нейното теглене. Този вид депозити са подходящи и когато се търси доходност, но сумата трябва да се остави да се капитализира.

За получаването на месечен доход, подходящи също са рентните депозити. При тях дължимата лихва се разпределя по равно за целия срок на депозита.

Ако целта е сумата просто да се натрупва, то тогава е добре да се избере спестовен влог.

Преценете рисковете, които можете да поемете
На първо място е добре да се проучи дали банката може да променя лихвата едностранно или не. Това е особено важно, защото в даден момент тя може да направи промяна, която да не е благоприятна за депозанта. При изборът на депозит, е хубаво да се имат предвид и някои бъдещи тенденции. С очакванията лихвите по кредити да падат, ще се понижават и лихвите по депозити. От такава гледна точка, по-добре би било депозантите да се насочват към депозити с фиксирана лихва. От друга страна, лихвите по депозити с променяема лихва са относително по-високи, но това не е задължително. В случаите, когато депозит с променяема лихва има същата лихва, като такъв с фиксирана, логично е да се избере вторият.

Втори риск е да се случи „нещо” с банката и парите да „изчезнат”. Такава опасност на настоящият етап е малко вероятна. Банковата система е достатъчно стабилна, а и фондът за гарантиране на влоговете гарантира депозити до 40000 лв. (или еквивалентът им във валута).

Трети риск е, че сумата не може да се ползва във всеки един момент. Независимо от това, съществуват продукти, които позволяват да се ползува сумата на депозита под формата на овърдрафт.

Преценете срока на депозита

Това пряко зависи от нуждата от пари през този период.

Ако не се нуждаете от тези пари, депозирайте дългосрочно. 
Ако се нуждаете от допълнителни средства за кратко време, вложете сумата за кратък срок. За да има ефект обаче от такъв депозит, сумата трябва да е доста голяма (относно депозирането на големи суми, трябва да се отчетат рисковете споменати до тук).

Колкото е по-дълъг срока, толкова по-трудно става използването на парите. Казано с други думи, докато не изтече срока на депозита, не може да бъде използвана сумата. Всъщност може, но трябва да се наруши депозита, а тогава олихвяването е, като разплащателна сметка – максимум с около 1%-1.5% лихва. 

Изберете валутата на депозита и банката
След като бъдат отчетени всички моменти описани по-горе и депозантът е наясно какво точно иска да направи парите си, трябва да избере валутата и банката. Понастоящем депозитите в левове са с по-висока лихва от тези в други валути. Ако спестяванията са в националната валута, .левов депозит е добър избор. От друга страна има банки, които дават същите лихви и за депозити в евро. Лихвите са близки по размер и когато спестяванията са в някоя от тези валути, няма особено значение, в коя от тях ще се депозира.

По-различно е с другите валути. Паундът например не е особено популярна валута и лихвите там не са много високи. Подобен е случаят и с швейцарските франкове и доларите. Въпросът е дали да се депозира в тези валути или в други. Една препоръка би била, тези валути да се обърнат в по-евтина и така да се депозира. С други думи – паундите например в левове и тогава да се депозират. Аналогично е разсъждението и при останалите валути.

Изборът на банка също не е маловажен. Много е важно да се провери репутацията на банката и какви са практиките при нея. Съвет: не винаги големите и популярни банки предлагат най-добрите оферти. Това, че една банка е малка или не рекламира продукти съвсем не означава, че тя е нестабилна или е неподходящ избор. Трябва да се проучат максимален обем оферти, и след като се съобразят горните фактори, да се избере банката.

Описаните до тук стъпки и съвети представляват само част от спецификата на депозирането. Разбира се не може всичко да бъде обхванато, защото всеки депозант е отделен случай, но като цяло това са общовалидни принципи при избор на депозит. Въпрос на лична преценка е кой, как ще подходи към тях в търсенето на най-добрия за него продукт.