Депозити

Какви видове депозити предлагат банките

Срочни депозити – депозити, при които желаната сума се оставя от клиента за определен срок, през който се начислява лихва – например три месеца, година, две години. През това време цялата сумата не може да се тегли, но може да има възможност да се изтегля лихвата по нея, или част от сумата, но с начисление на по-малка лихва. Обичайно колкото по-дълъг е срокът на депозита, толкова по-висока е лихвата. Повечето банки имат различни лихви за различни суми – колкото повече пари внесете, толкова по-голяма лихва ще начисли банката. Някои продукти дават възможност за повишаване на лихвата след като мине определено време от откриване на депозита – т. нар. стъпаловидно олихвяване.

Структурирани депозити
– те са сравнително нова алтернатива сред банковите продукти и дават възможност да се съчетава депозит с доходност от някаква инвестиция – ценни книжа, стоки, борсови индекси. Структурираните депозити са съчетание на борсова инвестиция и обикновен депозит. Вие внасяте определена сума за предварително определения срок на депозита. След като изтече този срок, банката ви връща гарантирано главницата (сумата, която сте внесли) и доходността, която е постигнала за този срок избраната инвестиция. Например борсов индекс, който за този период се е повишил с 10%, ще донесе такава лихва върху депозита ви.

Внимавайте обаче за няколко неща
– възможно е банката да не изплаща цялата постигната доходност, а част от нея. Ако изтеглите средства преди да изтече срокът по депозита, няма да получите лихвата от инвестицията. Попитайте също така дали банката гарантира минимална лихва, в случай, че избраният продукт, върху който се структурира депозита, носи отрицателна доходност.

Детски влогове
– добре познатите на много хора детски влогове се откриват на името на дете, което няма навършени 18 години, като след навършването на тази възраст те се закриват и се изплаща внесената сума с натрупаната по нея лихва. Преди детето да навърши пълнолетие, с депозита могат да се разпореждат неговите родители или законни представители с разрешение на районния съд. Минималните суми за откриване на детски влог са доста по-ниски от тези на стандартните депозити или изобщо няма такива.

Безсрочни влогове
–при тях можете да внасяте и теглите пари постоянно, но за сметка на това тези продукти имат по-ниска лихва от срочните депозити и влогове. По тези сметки можете да получавате трудовото си възнаграждение например. Олихвяването се извършва на определен период, обичайно в края на годината, или при закриване на влога.